Programma

9.00 uur - Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge, een congrestas met schrijfmateriaal, deelnemerslijst en congresmagazine. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door de dagvoorzitter
Dr. Bas Levering, hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk.

10.05 uur - 
Waar zijn korte lontjes eigenlijk van gemaakt?
Het is nog niet zo lang geleden dat kinderen in de opvoeding werd geleerd om hun emoties binnen te houden. Inmiddels lijkt elke reserve om emoties te tonen verdwenen. Op openlijke agressiviteit rust nog altijd een taboe, maar het begrip voor boosheid na frustratie groeit. Het stoommachinemodel van emoties lijkt volkomen geaccepteerd. De boosheid bouwt zich als groeiende druk van binnen op en die moet er ooit een keer uit, is de overtuiging. De Stichting Ideële Reclame (SIRE) probeerde in 2007 het toenemende agressieve gedrag in ons land te bestrijden met de slagzin ’We hebben tegenwoordig wel een erg kort lontje in dit landje.’ Maar het is zeer de vraag of men het agressieve gedrag met die campagne niet eerder legitimeerde dan bestreed. Het korte lontje is een product van een cultuur die niet gemakkelijk te veranderen is. Maar onmogelijk is het niet.
Dr. Bas Levering, hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk.

10.30 uur - 
Boos, een positief-pedagogische benadering
Hedendaagse opvoeding en jeugdbeleid worden gekenmerkt door een sterk accent op mogelijke problemen van kinderen en jongeren. Ook boosheid en agressie, toch fundamentele menselijke drijfveren, worden gezien als gedragingen die bij voorkeur voorkomen of bestreden zouden moeten worden. Dit zien we terug in moderne klinische benaderingen waarin boosheid op zichzelf al vaak als problematisch wordt beschouwd. De aard en intensiteit van de uitingsvormen bepalen dan of er sprake is van een stoornis, zoals bijvoorbeeld het geval is bij antisociale persoonlijkheidsstoornissen. In feite is dit een miskenning van het feit dat boosheid – soms ook intense boosheid – een begrijpelijke reactie kan vormen op disfunctionele omgevingen, zoals bijvoorbeeld mishandeling in gezinnen, vernederingen op straat of op school, een vijandige bejegening in de samenleving, et cetera. Wanneer de aandacht te eenzijdig uitgaat naar de gedragsmatige gevolgen van boosheid, is de kans groot dat belangrijke oorzaken en ontstaanscontexten daarvan buiten beschouwing blijven. En dat zou in feite weer betekenen dat we de betreffende kinderen en jongeren niet echt serieus nemen. Een positief-pedagogische benadering impliceert daarentegen dat boosheid niet op voorhand moeten worden geproblematiseerd. Dit betekent dat er altijd samen met de betrokkenen moet worden gezocht naar de verhalen en ervaringen die achter de boosheid schuil zouden kunnen gaan. De erkenning die dit biedt is een belangrijke voorwaarde om met kinderen en jongeren – individueel of in groepen – te kunnen werken aan constructieve, prosociale gedragsalternatieven. Kinderen die boos en agressief zijn geworden omdat ze op school of in de buurt permanent gepest zijn moeten niet alleen individueel worden geholpen met behulp van weerbaarheidstrainingen, maar kunnen als ervaringsdeskundigen ook bijvoorbeeld zelf meewerken aan het realiseren van een veilig en vreedzaam sociaal klimaat op school of in de buurt.
Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken Universiteit Utrecht.

11.00 uur - 
Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld
‘Het resultaat zit ‘m vaak in de verwachting’. Boosheid van kinderen (en hun opvoeders) kan ook zo maar een gezonde reactie zijn; dit had ik niet verwacht en nog erger: dit wil ik ook eigenlijk niet!
Marina van der Wal, opvoedkundige, vaste opvoedkundige bij Koffietijd en co-auteur van Het enige echte eerlijke puberopvoedboek.

11.30 uur - Koffie- en theepauze

12.00 uur - Subplenaire lezingen:
U volgt een subplenaire lezing, waarbij u uw keuze maakt uit drie subplenaire lezingen, die ingedeeld zijn op leeftijd.

Subplenair A: leeftijd: 0 jaar-6 jaar
Incredible Years: een effectieve interventie voor ouders van kinderen met gedragsproblemen
In deze subplenaire lezing zal Maartje Raaijmakers de oudertraining Incredible Years toelichten, in Nederland ook bekend als Pittige Jaren. Dit programma is de enige oudertraining in opvoedingsvaardigheden die door het Nederlands Jeugd Instituut erkend is als “bewezen effectief”. Zowel de wetenschappelijke achtergrond, als de inhoud van het programma zullen in deze lezing aan bod komen. In de presentatie wordt verwezen naar het boek:  Webster-Stratton, C. (2007). Pittige Jaren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
Dr. Maartje Raaijmakers, GZ-psycholoog en universitair docent, Ambulatorium & Ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht.
Subplenair B: leeftijd 7 jaar-12 jaar
De rol van vroege ouder-kind interacties in de problematische   gedragsontwikkeling van kinderen
Waarom zijn sommige kinderen hypersensitief en lijken weer andere juist robuust en onaangedaan door alles wat er om hen heen gebeurt? Hoe gaan deze verschillende typen kinderen om met hun ouders? Meer in het bijzonder: hoe ontvankelijk zijn zij voor het opvoedingsgedrag van hun ouders? In deze presentatie bekijken we deze vragen, in relatie tot de genetische achtergrond van kinderen en de speciale rol van interacties tussen ouders en kinderen in de eerste levensjaren.
Dr. Geertjan Overbeek, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychopathologie, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht.
 
Subplenair C: leeftijd: 13 jaar-ouder
De Reis van de Held (met Rots & Waterelementen)
Een actieve lezing waarin je leert door te doen! Bij de Reis v.d. Held staat de cliënt centraal. Een en ander vindt zijn bron in het boek “De Reis v.d. Held”van Frank Heckman & Steven de Bie. Hier volgt de opzet van het programma: Koers zetten, Reisgenoten, De reis, De tegenslag, De laatste etappe & De terugkeer van de Held. Verbeteren van zelfbeheersing & preventie van agressie speelt hierbij een grote rol. Een psycho fysieke training die werkt! Voor meer info: www.mennotuik.nl of www.buroweerbaarheid.nl.
Menno Tuik, personal coach en trainer (Master trainer Rots & Water), Buro Weerbaarheid.

13.00 uur - Lunchpauze 
De lunch staat voor u opgediend. Naast de lunch bieden wij een informatiemarkt waar verschillende organisaties zich presenteren.

14.00 uur  - Deelsessies:
Tijdens dit congres volgt u een deelsessie, waarbij u uw keuze maakt uit zes deelsessies.

15.00 uur - Theepauze

15.30 uur - 
De ontwikkeling van agressie
In deze presentatie wordt getoond hoezeer jonge kinderen (met name aan het eind van het tweede levensjaar)agressief en antisociaal handelen. De belangrijkste vraag is dan: welke ontwikkelingsprocessen en mechanismen veroorzaken dat het overgrote deel van de kinderen dit gedrag afleert, maar enkelen niet. Deze benadering gaat in tegen een lange traditie, te beginnen bij Jean Jacques Rousseau, waarin het kind van nature “goed” geacht wordt te zijn. Ook het idee dat kinderen agressief worden door sociaal leren (Bandura) wordt hier op de kop gezet: sociaal leren kan hooguit helpen om agressie af te leren. Centraal in deze presentatie staat dus de ontwikkelingsbenadering: het longitudinale onderzoek naar leeftijdsgebonden ontwikkeling van agressie. Wie ook de oorzaken van de ontwikkeling van agressie wil begrijpen, zal dan bovendien de lange termijn gevolgen van tamelijk massieve interventieprogramma’s moeten analyseren. Onderzoek dat nog maar beperkt beschikbaar is.
Prof. dr. Willem Koops, universiteitshoogleraar Grondslagen en geschiedenis van ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde, Universiteit Utrecht.

16.00 uur - 
Opvoeding, gezin & gedragsproblemen
Boze ouders, boze kinderen. Roept de boosheid van de een boosheid bij de ander op? Vaak wel en dat maakt op dat moment positieve communicatie tussen beiden onmogelijk. Hoe die cirkel te doorbreken? Nicole van As en Jan Janssens ontwikkelden daarvoor de oudercursus Praten met Kinderen. Janssens gaat in zijn lezing in op de oorzaken van boos gedrag bij kinderen en geeft aan hoe die boosheid door goede communicatie te voorkomen is.
Prof. dr. Jan Janssens, emeritus hoogleraar Opvoedings- en gezinsondersteuning, Radboud Universiteit Nijmegen.

16.30 uur - Afsluitende borrel