Aanpakken van probleemgedrag bij kinderen en jongeren

Boosheid is een maatschappelijk fenomeen. Door de nadruk op veiligheid in de samenleving wordt er de laatste jaren meer onderzoek gedaan naar boosheid, geweld en agressie. De aanpak van boosheid blijft echter vaak beperkt tot repressie. De vraag is of het ook anders kan, door bijvoorbeeld meer aandacht voor opvoeding.
 
Wat speelt een rol bij boosheid? Het ene kind is van nature meer temperamentvol dan het andere kind. Dit heeft een groot verschil in uiten van boosheid tot gevolg. De omgeving van het kind speelt ook een rol bij boosheid: de agressie ontwikkelt zich verder of kan juist weer afnemen naarmate het kind ouder wordt. Het is zaak het kind te leren omgaan met de eigen agressie. Abnormaal, agressief gedrag van jongeren blijkt psychische en fysiologische oorzaken te hebben. Ook de culturele achtergrond kan een rol spelen.
 
Waar komt boosheid vandaan? En hoe ontwikkelt zich dit in de jeugd? Iedereen is wel eens boos, maar echt agressief is slechts een kleine groep. En komt agressie wel voort uit boosheid of is het geen emotie?

Accreditatie
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • BAMw maatschappelijk werkers

Voor BAMw maatschappelijk werkers is accreditatie goedgekeurd met volgende punten:

Categorie Geaccrediteerde punten
Vrije Ruimte Agogen 1
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker 1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 1

Wanneer ook voor NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) de aangevraagde accreditatie is verkregen en bevestigd, dan vermelden wij dit met het aantal toegekende punten op deze website.

De plenaire inleiders geven u een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke kennis. De subplenaire lezingen en deelsessies bieden u inzicht in actuele methoden en interventies om probleemgedrag effectief aan te pakken.

Bovendien geeft de opgedane kennis inzicht voor het dagelijks handelen in uw werk met kinderen en jongeren, de volgende thema's komen o.a. aan bod:

Hoe signaleert u pestgedrag en pakt u dit aan?
Hoe leert u kinderen samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen?
Op welke wijze zorgt u voor orde en een veilig klimaat in de klas? 
Wat is de rol van ouder-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag?
 

Voor wie?
Het congres BOOS! Aanpakken van probleemgedrag bij kinderen en jongeren is bedoeld voor:

Kinder- en jeugdpsychologen
Orthopedagogen
Gedragstherapeuten
Leerkrachten
Pedagogisch medewerkers
Remedial teachers
Intern begeleiders
Schoolpsychologen
Schoolmaatschappelijk werkers
Ambulant begeleiders
Opvoedpoli’s

En andere belangstellenden

Bij uw deelname ontvangt u gratis het boek BOOS! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling onder redactie van Willem Koops, Bas Levering en Micha de Winter, met medewerking van Madelon Pieper. 

BOOS!